Αναλυτικός πίνακας με πτυχία ανά επίπεδο

Επίπεδο  Πτυχίο Περιγραφή
 Pre A1   LAAS – Palso
 Α1     Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1  απευθύνεται σε παιδιά
 Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1  απευθύνεται σε ενήλικες
 ÖSD Kompetenz in Deutsch A1  απευθύνεται σε παιδιά
 ÖSD Zertifikat A1  απευθύνεται σε ενήλικες
A2 Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch απευθύνεται σε εφήβους
Goethe-Zertifikat A2 απευθύνεται σε ενήλικες
ÖSD Kompetenz in Deutsch A2 απευθύνεται σε εφήβους
ÖSD Zertifikat A2 απευθύνεται σε ενήλικες
Α1 – Α2 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Διαβαθμισμένο Τεστ απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες
B1 Goethe-Zertifikat Β1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες
ÖSD Zertifikat B1 Jugendvariante απευθύνεται σε εφήβους
ÖSD Zertifikat B1 απευθύνεται σε ενήλικες
Β1 – Β2 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Διαβαθμισμένο Τεστ απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες
Β2 Goethe-Zertifikat B2 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες
ÖSD Zertifikat B2 Jugendvariante απευθύνεται σε εφήβους
ÖSD Zertifikat B2 απευθύνεται σε ενήλικες
C1 Goethe-Zertifikat C1 απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες
ÖSD Zertifikat C1 Jugendvariante απευθύνεται σε εφήβους
ÖSD Zertifikat C1 απευθύνεται σε ενήλικες
Γ1 – Γ2 Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Διαβαθμισμένο Τεστ απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες
C2 Goethe-Zertifikat C2 : Großes Deutsches Sprachdiplom απευθύνεται σε υποψήφιους από 16 ετών
ÖSD Zertifikat C2 απευθύνεται σε υποψήφιους από 16 ετών